تبلیغات
سازه ها و جرثقیل ها

سازه ها و جرثقیل ها
طراحی و ساخت،انواع سازه فلزی،جرثقیل سقفی،جرثقیل دروازه ای،نقشه سوله،جرثقیل دروازه ای سنگ بری، 
قالب وبلاگ
ساخت،تعمیر

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب

                                                                      قـــرارداد ساخت

پروژه :.................................................

این قرارداد فیمابین شرکت ................................. به نشانی  ................................................... که در این قرارداد به اختصار کارفرما نامیده می شود با نمایندگی آقای ............................ از یک طرف و شرکت ............................... به نشانی .................................که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود با نمایندگی آقای ....................... از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد و طرفین متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشد.

ماده یک : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از ساخت قطعات اسکلت فلزی پروژه .................. به وزن تقریبی ..........تن شامل جوشکاری ، مونتاژ ، برشکاری ، تمیزکاری ، سندبلاست و رنگ مطابق مشخصات فنی ابلاغی و نقشه های ارسالی کارفرما .

کلیه مصالح شامل آهن آلات و ورق و پروفیل و پیچ و مهره توسط کارفرما تهیه و در کارخانه پیمانکار به آدرس فوق تحویل ایشان خواهد گردید.

 ماده دو : تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار

1.2. پیمانکار متعهد است کلیه قطعات موضوع قرارداد را بر اساس آیین نامه های مصوب و استاندارد های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ساخته و به تائید نماینده کارفرما برساند.

2.2. پیمانکار متعهد می شود که نقشه های shop drawing اجزاء را قبل از اجراء تهیه و به تائید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار متعهد به ارایه WPS و برنامه زمانبندی می باشد.

 متن قرارداد فوق در ۱۷ بند تنظیم گردیده است که می توانید جهت مشاهده متن کامل قرارداد فوق به ادامه مطلب مراجعه کنید.

                                                            قـــرارداد ساخت

پروژه :.................................................

این قرارداد فیمابین شرکت ................................. به نشانی  ................................................... که در این قرارداد به اختصار کارفرما نامیده می شود با نمایندگی آقای ............................ از یک طرف و شرکت ............................... به نشانی .................................که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود با نمایندگی آقای ....................... از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد و طرفین متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشد.

ماده یک : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از ساخت قطعات اسکلت فلزی پروژه .................. به وزن تقریبی ..........تن شامل جوشکاری ، مونتاژ ، برشکاری ، تمیزکاری ، سندبلاست و رنگ مطابق مشخصات فنی ابلاغی و نقشه های ارسالی کارفرما .

کلیه مصالح شامل آهن آلات و ورق و پروفیل و پیچ و مهره توسط کارفرما تهیه و در کارخانه پیمانکار به آدرس فوق تحویل ایشان خواهد گردید.

 ماده دو : تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار

1.2. پیمانکار متعهد است کلیه قطعات موضوع قرارداد را بر اساس آیین نامه های مصوب و استاندارد های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ساخته و به تائید نماینده کارفرما برساند.

2.2. پیمانکار متعهد می شود که نقشه های shop drawing اجزاء را قبل از اجراء تهیه و به تائید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار متعهد به ارایه WPS و برنامه زمانبندی می باشد

 2.3. پیمانکار متعهد است کلیه عملیات ساخت را در کارخانه خود که به رویت کارفرما رسیده به انجام برساند.

2.4.پیمانکار متعهد به اجرای رنگ مطابق دستور العمل پیوست می باشد.

2.5.هزینه تست کلیه قطعات در صورت نیاز به عهده کارفرما بوده و در صورت تست مجدد ( بیش از 3درصد ) هزینه تست مجدد توسط پیمانکار پرداخت خواهد گردید.

ماده سه : مبلغ قرارداد

بهای کلیه قطعات مورد نیاز از قرار هر کیلوگرم ..........  ریال تعیین می گردد ، که با توجه به وزن سازه که حدود ........ تن می باشد جمع مبلغ اولیه قرارداد حدود ............... ریال برآورد و تعیین می گردد. مبلغ قرارداد خالص بوده و هرگونه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات و ... به عهده کارفرما میباشد .

تبصره یک :  مقدار کار حدودی بوده وتا 25% قابل افزایش یاکاهش می باشد در پایان بر اساس اوزان باسکولها و صورت جلسات ارائه گردیده وزن دقیق محاسبه و ملاک پرداخت و تسویه حساب نهایی قرار خواهد گرفت.

ماده چهار: نحوه پرداخت

4-1 . به میزان 20 درصد مبلغ کل قرارداد پس از قبولی پیشنهاد قیمت به عنوان پیش پرداخت و در قبال دریافت چک یا سفته به میزان مبلغ مذکور و همزمان با تائید نقشه های shop drawing به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.

 4-2. مابقی تا سقف مبلغ قرارداد نسبت به پیشرفت فیزیکی کار 30  درصد پس از مونتاژ کامل و آماده بودن قطعات جهت جوشکاری  و 40 درصد پس از اتمام جوشکاری و تأیید دستگاه نظارت وآماده بودن قطعات جهت رنگ آمیزی و 10 درصد باقیمانده پس از اجرای رنگ و قبل از حمل قطعات تسویه حساب خواهد گردید .

ماده پنج: کسور قانونی

با توجه به خالص بودن مبلغ قرارداد كلیه كسورات قانونی به عهده كارفرما میباشد .

ماده شش: محل و مدت اجرای کار

محل ساخت موضوع قرارداد کارخانه پیمانکار و مدت قرارداد نیز از زمان دریافت پیش پرداخت و ارسال مصالح در حد امکان ساخت  قطعات سازه و ابلاغ  نقشه های  Shop Drawing  تایید شده توسط کارفرما 30  روز معین می گردد%

ماده هفت: پرت و تحویل مصالح

کلیه مصالح بر اساس قبض باسکول تحویل پیمانکار و قطعات نیز بر اساس اوزان باسکولی تحویل کارفرما خواهد گردید. میزان پرت نیز 3 درصد محاسبه و در پایان کار جهت تسویه حساب مصالح با كارفرما ملاك عمل قرار خواهد گرفت .

ماده هشت : تعهدات کارفرما

8-1. کارفرما متعهد می گردد نقشه های اجرایی مصوب را در اختیار پیمانکار قرار داده و نقشه های کارگاهی و مشکلات موجود در آنها را حداکثر طی سه روز کاری پاسخ داده و مبلغ صورت وضعیت های تائید گردیده را در زمان مقرر پرداخت نماید.

8-2. ازبیلت نقشه های فوندانسیون اجرا شده را در صورت مغایرت با نقشه های ابلاغی در اختیار پیمانکار قرار دهد تا قبل از ساخت تغییرات لازم اعمال گردند.

8-3.با توجه به اینکه کلیه مصالح توسط کارفرما تهیه و تامین می گردد . کیفیت مصالح به عهده کارفرما می باشد و پیمانکار در صورت مشاهده عدم کیفیت مصالح مورد مذکور را به کارفرما متذکر می گردد ولی به هر حال هیچگونه مسئولیتی از این بابت در تعهد پیمانکار نمی باشد.

8-4.کارفرما متعهد می گردد به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در روند تولید قطعات حداکثر بعد از 24 ساعت از زمان اعلام پیمانکار مبنی بر آماده بودن قطعات جهت انجام تست نسبت به هماهنگی و ارسال اکیپ تست جوش اقدام نماید.

8-5. کارفرما متعهد می گردد به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در روند تولید قطعات در صورت ارسال مصالح مورد نیاز پروژه به صورت مرحله ای نسبت به ارسال مصالح مورد درخواست پیمانکار در حداقل زمان ممکن اقدام نماید ، هرگونه تاخیر در زمان انجام پروژه که به کسری مصالح مرتبط گردد در تعهد کارفرما می باشد و شامل تاخیرات مجاز می گردد.

8-6.کارفرما متعهد می گردد که با آغاز پروژه نسبت به معرفی کتبی نماینده یا دستگاه نظارت خود جهت مکاتبات ، تهیه مندرجات فنی و تهیه صورتجلسات کارگاهی اقدام نماید%

 ماده نه : نظارت بر پروژه 

نظارت بر پروژه به عهده نماینده کارفرما یا ناظر مقیم معرفی شده توسط ایشان بوده و کلیه دستورات و صورتجلسات تائید شده توسط ایشان مورد قبول کارفرما خواهد بود.

کلیه قطعات قبل از ارسال به کارگاه کارفرما توسط نماینده ایشان بررسی و مورد تائید قرار خواهد گرفت ، چنانچه قطعه پس از بررسی نیاز به اصلاح یا تعمیر داشته باشد پیمانکار متعهد به انجام این امر می باشد.

ماده ده : تضمین

10-1. پیمانکار مرغوبیت قطعات اسکلت فلزی مورد نیاز این قرارداد را برای مدت 6 ماه شمسی از تاریخ تحویل تضمین می نماید.

10-2. در صورت اعلام کتبی نماینده کارفرما مبنی بر عدم مرغوبیت قطعه ای از قطعات ساخته شده پیمانکار متعهد است در مورد تغییر و یا تعویض فقط آن قطعه از اسکلت اقدامات لازم به عمل آورد.

 ماده یازده : تضمین انجام تعهدات

موقع امضاء قرارداد و حداکثر تا یک هفته پیمانکار می بایست یک فقره چک یا سفته معادل 5% مبلغ اولیه قرارداد در وجه شرکت کار فرما ، بابت تضمین انجام تعهدات به کارفرما تحویل نماید .  کارفرما چک تضمین انجام تعهدات راپس از تحویل کامل قطعات به پیمانکار مسترد خواهد نمود.

 ماده دوازده : جریمه تاخیر

در پایان کار در صورتیکه مدت انجام کار بیش از مدت اولیه قرارداد به علاوه مدتهای تمدید شده باشد کارفرما با رعایت مواد شرایط عمومی پیمان و پس از رسیدگی به تاخیرات به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز مبلغی معادل 1/0 درصد ، کار باقیمانده محاسبه و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور و به هرطریق که کارفرما صلاح بداند از پیمانکار وصول خواهد نمود . سقف مبلغ جریمه مذکور از 10% مبلغ اولیه قرارداد تجاوز نخواهد کرد.

 ماده سیزده: فورس ماژور

اگر به عللی خارج از اراده و اقتدار طرفین (همانند جنگ ، شورش ، سیل ، زلزله و طوفان و موارد مشابه ) انجام تمام یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد امکان پذیر نباشد مادامی که حالت مذکور ادامه دارد عدم انجام تعهداتی که متاثر از فورس ماژور می باشد تخلف از مفاد این قرارداد محسوب نمی شود و در صورت بروز فورس ماژور طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدت قرارداد را تغییر داده یا آنرا پایان دهند و در صورت پایان دادن صورتجلسه شده و تسویه حساب صورت خواهد پذیرفت و هیچکدام از طرفین ادعای خسارت نخواهند داشت.

ماده چهارده: حل اختلاف

طرفین کوشش خواهند نمود تا اختلاف ناشی از این قرارداد را به طریق دوستانه حل و فصل نمایند در صورت عدم توافق موضوع به هیات داوری مرکب از نماینده پیمانکار و نماینده کارفرما و داور مرضی الطرفین ارجاع داده خواهد شد و در صورت عدم اخذ نتیجه از طریق مراجع قانونی حل و فصل خواهد گردید.

ماده پانزده: اصلاحیه ها

هرگونه اصلاحیه که از طریق تنظیم صورتجلسه که به امضای طرفین بوده قابل اجرا و معتبر خواهد بود.

ماده شانزده: اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در ابتدای قرارداد قید گردیده ( با توجه به اجرای قرارداد در کارخانه کلیه مکاتبات و پیگیریهای کارفرما و مبادلات اسناد و وجوه و غیره می بایست حتماً با آدرس کارخانه صورت پذیرد) و طرفین متعهد می گردند هر گونه تغییر را یک هفته قبل کتباً اعلام نمایند.

 ماده هفده : نسخ قرارداد

این قرارداد در 17 ماده و در 2 نسخه که همگی حکم واحد را دارند تنظیم و مبادله گردیده و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

 

           مهر و امضاء کارفرما                                                                   مهر و امضاء پیمانکار
طبقه بندی: چند نمونه قرارداد سوله و سازه فلزی،
[ شنبه 10 فروردین 1392 ] [ 03:40 ب.ظ ] [ سجادی ]

نقشه سوله وسازه های فلزی و نقشه جرثقیل سقفی ودروازه ای،نقشه مخازن وپل

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ شخصی بوده و به منظور آشنایی کاربران با انواع سازه های فلزی راه اندازی شده است.
آدرس دیگر وبلاگ
www.saze2fa.ir
مشاوره و پاسخ دهی به سوالات شما باعث دلگرمی ماست. saze2fa@yahoo.com
شماره تماس 09154819200 سجادی

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد
ارائه خدمات به:

عمران سازه

تیرچه امیر

کارخانه سیمان مشهد

سپهر سازه توس

کیا گستر مشهد

فرناد بتن

سازه گستر

پایانه بار استقلال بینالود

نیک آوران خراسان

سازه سرا کاشان

شهرداری لامرد

نیروگاه گازی فردوسی مشهد

راه آهن مشهد

نیروی زمینی ارتش

اکسیژن ملائکه مشهد

کیمیا تحقیق پارس

تاژه صنعت سبزوار

تاژه صنعت اشتهارد