تبلیغات
سازه ها و جرثقیل ها

سازه ها و جرثقیل ها
طراحی و ساخت،انواع سازه فلزی،جرثقیل سقفی،جرثقیل دروازه ای،نقشه سوله،جرثقیل دروازه ای سنگ بری، 
قالب وبلاگ
ساخت،تعمیر

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب

                                                               بسم ا... الرحمن الرحیم          

                                                        (( قرارداد سندبلاست و رنگ ))

پروژه .................................................

این قرارداد فی ما بین شرکت .....................به نشانی ........................................... که در این قرارداد  كارفرما نامیده می شود بانمایندگی آقای ....................... از یک طرف و آقای .............................................. به نشانی .................................................................... که در این قرارداد پیمانكار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد و طرفین متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشد.

ماده یک - موضوع قرارداد

عبارتست از تمیزکاری شامل ( از بین بردن گل جوش ، پاشش جوش و لب ورقها و ... ) و زنگ زدایی و اجرای سندبلاست و رنگ پروژه  .................................................................................  به تناژ حدودی .................. تن در كارخانه اسكلت فلزی كارفرما به آدرس فوق ، مطابق نقشه ها و مشخصات اجرائی و فنی که به رویت پیمانکار رسیده و دستور کارهائی که در حین کار ابلاغ خواهد شد . با تهیه کلیه ابزار و لوازم مورد نیاز همانند ......................................................

ماده دو - مدت قرارداد و دوره تضمین

مدت قرارداد از تاریخ     /   /   138  لغایت     /   /   138  به مدت ........................ روز تعیین می گردد . ( این مدت با توجه به فصول سرما و گرما و عوامل جوی مختلف  تعیین گردیده است  و دوره تضمین موضوع قرارداد 12ماه شمسی از طرف پیمانكار تعیین گردید. )

متن قرارداد فوق در ۱۲ ماده تنظیم گردیده است که می توانید جهت مشاهده متن کامل قرارداد فوق به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

 

ماده سه - مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد جهت انجام پروژه به شرح ذیل می باشد:

انجام عملیات موضوع قرارداد مطابق نقشه های فنی و اجرایی از قرار كیلوئی................. ریال، با توجه به تناژ حدودی پروژه مبلغ قرارداد به میزان ........................ریال برآورد می گردد.

تبصره 1:  مقدار کار حدودی بوده وتا 25% قابل افزایش یاکاهش می باشد در پایان بر اساس ریز متره قطعات ساخنه شده توسط پیمانكار وزن دقیق محاسبه و ملاک پرداخت و تسویه حساب نهایی قرار خواهد گرفت%

ماده چهار : نحوه پرداخت و کسور قانونی

کار کرد پیمانکار هر 30 روز توسط کارفرما تهیه و پس از تایید مسئول قسمت و كسر10% حسن انجام کار قابل پرداخت می باشد .

 تبصره 2:  حسن انجام كار كسرشده با اتمام كارو تائید مسئول قسمت و تائیدیه دستگاه نظارت پروژه، بعد اتمام دوره تضمین توسط كارفرما پرداخت خواهد گردید. 

ماده پنج - تعهدات کارفرما

5-1  جابجایی قطعات از داخل سالن به محل اجرای عملیات سندبلاست و رنگ در كارخانه به عهده کارفرما می باشد.

5-2  كارفرما هیچگونه تعهدی در قبال تهیه وسیله ایاب و ذهاب ، نهار و محل اسكان پرسنل و... پیمانكار ندارد.

 ماده شش - تعهدات پیمانکار

6-1  پیمانکار متعهد میشود خود شخصاً و مباشرتاً عملیات اجرایی موضوع قرارداد را انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا بخشی از کار را به غیر ندارد .

6-2  پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد را طبق نقشه و مشخصات ابلاغی و رعایت کلیه اصول فنی و مورد قبول کار فرما و دستگاه نظارت اجرا نماید . عدم توجه و یا عدم حضور نمایندگان کار فرما و دستگاه نظارت پیمانکار را نسبت به وظایف خود در مورد اجرای صحیح کارها تا تحویل قطعی معاف نخواهد کرد .

6-3  پیمانکار موظف است شخصاً در تمام ساعت کار در کارگاه حضور فعال داشته باشند .

6-4  پرداخت هر گونه وجهی تحت عنوان حقوق ، مزایا ، حق مسکن ، عیدی ، پاداش و به طور کلی هر گونه وجه دیگر به پرسنل و اشخاص ثالث به عهده پیمانکار می باشد و در صورت عدم پرداخت و مطالبه آن از سوی اشخاص ثالث و پرسنل پیمانکار کارفرما میتواند ازمحل مطالبات پیمانکار وجوه مذکور را پرداخت نماید و پیمانکاردر این ارتباط حق هر گونه ادعایی را نسبت به کارفرما به طور بلاعوض صلح نمود.

6-5  پیمانکار اعلام مینماید که از کلیه قوانین ومقررات  مربوط به اجرای موضوع این قرارداد خصوصاً قوانین مالیاتی بیمه ، شهرداری و شهر سازی ، کار و تامین اجتماعی آیین نامه حفاظتی و ایمنی کارگاههای ساختمانی واداره كار (ماده 9 قرارداد) و غیره کاملاً مطلع بوده و موظف به رعایت و اجرای کامل مفاد قوانین و مقررات موضوعه می باشد و بر همین اساس آموزش های لازم را نیز به کارکنان خود داده و در هر صورت مکلف به رعایت آن می باشند و از این حیث پیمانکار می بایست کار کنان خود را بیمه حوادث نماید و تحت هر شرایطی در صورت بروز هر گونه خسارت مالی و جانی ، پیمانکار مسئول بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد .

6-6  پیمانکار موظف به حفظ و نگهداری کلیه مصالح و دستگاههاو تجهیزات تحویلی به وی میباشد. چنانچه برای کارفرما مشخص شود که در حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از مصالح و دستگاهها و تجهیزات سهل انگاری نموده و مصالح یا دستگاه های تحت اختیار وی حیف و میل ویا دچار آسیب دیدگی شده است، کلیه خسارت وارده به کارفرما محاسبه و بانضمام 15% اضافه از پیمانکار کسر خواهد شد و پیمانکار حق هر گونه ادعائی را در این خصوص به طور بلاعوض به کارفرما صلح نمود ..

6-7  پیمانکار موظف است در صورتی که میزان پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی نباشد با مجوز کارفرما و بدون دریافت هیچگونه اضافه بهاء در شب مشغول به کار باشد .

6-8  پیمانکار موظف است کلیه کارهای اجرایی را منطبق با برنامه زمانبندی به انجام رسانده و هرگاه مشخص شود که کار انجام شده مطابق برنامه زمانبندی مصوب پیشرفت نداشته است یا از نظر کیفیت مورد قبول کارفرما و دستگاه نظارت نباشد کارفرما راساً نسبت به بازسازی و انجام آن اقدام نموده و کلیه هزینه های تمام شده را بانضمام 15% اضافه به حساب پیمانکار منظور مینماید و پیمانکار حق هر گونه ادعائی را در این خصوص به طور بلاعوض به کارفرما صلح نمود .

6-9  اگر در انجام عملیات موضوع پیمان توسط پیمانکار کارفرما دچار زیان شود کلیه هزینه ها می بایست توسط پیمانکار به تشخیص کارفرما تامین گردد و پیمانکار حق هرگونه ادعائی را در این خصوص به طور بلاعوض به کارفرما صلح نمود .

6-10  پیمانکار موظف است از پرسنلی استفاده نماید که از اتباع بیگانه فاقد مجوز کار نباشند و یا حداقل سن مجاز کارکردن راداشته باشند (18سال) و در صورت عدم گذراندن دوره سربازی پیمانکار مسئول و پاسخگو خواهد بود .

6-11  پیمانکار مکلف است در موعد مقرر لیست بیمه کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید و با اطلاع کامل از قوانین و مقررات کار و سازمان تامین اجتماعی متعهد است نسبت به تهیه و تحویل وسایل ایمنی فردی و الزام استفاده خود و پرسنل خود در حین انجام کار اقدام نماید. کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمات جانی و مالی ناشی از حوادث که به پیمانکار ، کارگران او و شخص ثالث در طول مدت این قرارداد وارد می شود نداشته و پیمانکار خود متعهد به پاسخگویی هرگونه ادعا و شکایت در مراجع اداری و انتظامی و قضایی در این خصوص می داند همچنین پیمانکار مسئولیت ورود و خروج و ایاب و ذهاب پرسنل خود را راساً پذیرفته و از این بابت هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

6-12  پیمانکار موظف می باشد از نیروهایی جهت انجام موضوع پیمان استفاده نماید که فاقد اعتیاد و یا عدم سوء پیشینه کیفری باشند و پیمانکار موظف است مدارک حاکی از صحت این موضوع را (اعتیاد و حصر) جهت اطلاع سرپرست كارخانه ارائه نماید .

6-13  محل تحویل مصالح به پیمانکار كارخانه كارفرما میباشد و پیمانکار موظف به حمل مصالح به پای كار می باشد .

6-14  از کل کار کنترل ضخامت رنگ به عمل خواهد آمد و چنانچه نتیجه کنترل انجام گرفته قابل قبول نباشد هزینه ترمیم و جبران خسارت وارده بر عهده پیمانکار خواهد بود .

6-15 پس از نصب اسکلت فلزی رنگ قطعاتی كه در حین بارگیری ، حمل ، تخلیه و نصب و جوشكاری دچار آسیب دیدگی گردیده بایستی در محل نصب توسط پیمانکار ( بدون اضافه پرداختی از طرف كارفرما ) ترمیم و رنگ آمیزی و تحویل دستگاه نظارت شود.

6-16  پیمانکارمتعهد می شود که به میزان 50% مبلغ قرار داد تضمین معتبر ( سفته یا چک ) جهت انجام تعهدات در اختیار کارفرما قرار دهد.

 ماده هفت - فسخ قرارداد

کارفرما حق خواهد داشت در موارد زیر قرارداد را بدون هیچگونه تشریفاتی فسخ نماید:

7-1  عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد توسط پیمانکار و عدم پیشرفت کار متناسب با برنامه زمانبندی .

7-2  تاخیر در شروع کار بیش از یک هفته.

7-3  عدم صلاحیت مالی وفنی پیمانکار به تشخیص کار فرما.

7-4  غیبت بدون اجازه و یا تعطیلی کارگاه به تشخیص کار فرما.

7-5  اقدامات پس از فسخ طبق شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه وبودجه خواهد بود کارفرما حق دارد پس از فسخ بقیه کارها را راساً ویا بوسیله پیمانکاران دیگر انجام داده و هزینه های مربوطه را باضافه 15% ازحساب پیمانکار کسر نماید ودر صورت عدم تکافو از محل وثایق نامبرده بدون مراجعه به مقامات ذیصلاح قانونی وصول نماید و پیمانکار حق هر گونه ادعائی را در این خصوص به طور بلاعوض به کارفرما صلح نمود.

 ماده هشت - حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از ، تفسیر ویا اجرای مفاد این قرارداد موضوع از طریق داوری حل و فصل خواهد شد و بدین منظور کمیته فنی شرکت كیا گستر به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید ورای داور در هر

صورت قاطع و لازم التباع برای طرفین خواهد بود.

8-1  اقامتگاه قانونی طرفین نشانی مندرج در این قرارداد است و طرفین مکلفند حداکثر ظرف 3روز تغییر نشانی احتمالی خود را کتباً به اطلاع طرف دیگر برسانند ودر غیر این صورت هر گونه نامه و مرسوله ای به نشانی فوق الذکر ابلاغ شده محسوب است.

8-2  قانون حاکم بر این قرارداد قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و در خصوص مورد در وهله اول شرایط قرار داد حاضر و در صورت سکوت مقررات شرایط عمومی پیمان بر موضوع حاکم خواهدبود.

ماده نه – قوانین كار و تامین اجتماعی و حفاظت و ایمنی كارگاه و سایر تعهدات

الف- رعایت كلیه موارد حفاظت و ایمنی در محیط كار و رعایت قوانین جاریه كار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی از جانب پیمانكار الزامی است.

ب- پرداخت هزینه خسارات اخراج و مزایای پایان كار – بن كارگری – هزینه های رفاهی و حق بیمه كارگران و كاركنان و عوامل اجرایی پیمانكار در تعهد پیمانكار بوده و در خاتمه می بایست تسویه حسابهای لازم توسط ایشان ارائه گردد.در صورتیكه لیست بیمه توسط كارفرما ارسال گردد و پرداخت نیز توسط ایشان صورت پذیرد و از مطالبات پیمانكار كسر گردد مفصا حساب بیمه لازم نمی باشد.

ج- كلیه خسارات وارده از قبیل تاخیر در ارسال فهرست كاركنان به سازمان تامین اجتماعی و عدم رعایت قوانین و مقررات حفاظت و ایمنی كار و امور اجتماعی و غیره بر عهده پیمانكار بوده و كارفرما هیچ مسئولیتی در قبال خسارت های وارده ندارد.

د- كلیه خسارات وارده ناشی از بروز سانحه حادثه و اعمال خلاف قانون و شئونات اسلامی عوامل پیمانكار بطور كل در تعهد پیمانكار بوده و كارفرما هیچگونه تعهدی نداشته و نخواهد داشت.

ه- پیمانكار بكار گیری افراد مشمول و فاقد سن قانونی و اتباع خارجی را بدون داشتن مجوز از اداره كار و امور اجتماعی ندارد و مسئولیت ناشی از عدم اجراء مصوبات قانون كار كلا به عهده پیمانكار می باشد.

و- پیمانكار موظف است هر روز كلیه وسائل ایمنی و حفاظتی مربوط به نوع كار كارگری خود را كه در آئین نامه و مقررات حفاظتی كارگاهها اعلام شده است در اختیار كارگر بگذارد و نظارت كامل بر استفاده كارگر در طول مدت كار از وسائل ایمنی و حفاظتی كلا به عهده پیمانكار می باشد.

ز- هزینه تامین كلیه وسائل ایمنی مثل كلاه ایمنی ، كمربند ، كفش ایمنی و غیره كه در آئین نامه های حفاظتی برای نوع كار مشخص ، نیاز می باشد و همچنین هزینه آموزش مسائل ایمنی بعهده پیمانكار است و در قیمت قرارداد منظور شده است.

ح- مسئولیت ناشی از بكارگیری كارگران غیر ماهر وكارگران دارای نقص عضو موثر و عدم رعایت مسائل ایمنی اعلام شده در آئین نامه های حفاظتی وزارت كار و امور اجتماعی و عدم اجراء مصوبات وزارت كار كلا بعهده پیمانكار بوده و ازاین بابت كارفرما و نمایندگان ایشان هیچگونه مسئولیتی ندارند.

ط- هرگونه حادثه كه منجر به جراحات و نقص عضو و فوت و یا خسارت مالی و جانی و غیره جهت پیمانكار و عوامل او و شخص ثالث حادث گردد پیمانكار به عنوان دستور دهنده به عوامل اجرائی مسئول و پاسخگوی مقامات ذیصلاح قضائی و اداره كار و دیگر مراجع قانونی می باشد و پرداخت كننده خسارت ، غرامت ، دیه و مستمری به فرد آسیب دیده و یا بازماندگان وی خواهد بود و ضمنا با توجه به اینكه پیمانكار آگاهی كامل به مفاد قرارداد و قوانین و مقررات ایمنی و انظباطی و حقوقی جاریه دارد و دارای تجربه كافی و لازم به انجام كلیه امور موضوع قرارداد می باشدلذا دستورات نظارت و سرپرست كارگاه رافع مسئولیتهای پیمانكار نبوده و در صورتیكه اصول ایمنی رعایت نشده باشدنباید پیمانكار نسبت به انجام كار اقدام نماید لذا كارفرما و نمایندگان او مسئولیتی نخواهند داشت.

ی- با توجه به اینكه محیط اجراء كار ، كارگاه می باشد وگروههای پیمانكاری دیگری در محل كارگاه مشغول به كارمی باشند و احتمال دارد كه گروه اجرائی پیمانكاران دیگر به وظایف و تعهدات خود در رابطه با رعایت مسائل اقدام ننموده باشند لذا پیمانكار موظف است هر روز قبل از شروع كار نسبت به بررسی ایمنی محیط كار اقدام نمودهو پس از اطمینان كامل از ایمنی محل كار دستور اجراء به عوامل خود صادر كند.

ك- تهیه و تامین محل سكونت عوامل اجرائی و تامین غذای آنها و ایاب و ذهاب و هزینه های سوخت و حق و حقوق كارگری و تمام مواردی كه در رابطه با اجراء عملیات نیاز باشد به عهده پیمانكار می باشد.

ل- پیمانكار به موجب این بند از قرارداد به كارفرما اختیار میدهد تا در صورت عدم پرداخت حق و حقوق قانونی عوامل مدیریتی و اجرائی خود از محل صورت وضعیت یا مطالبات دیگر نسبت به پرداخت حقوق عوامل لاجرائی اقدام  و سپس باقیمانده مطابات برای دیگر هزینه ها به پیمانكار پرداخت شود.

م- پیمانكار نمی تواند بدون موافقت كتبی كارفرما تمام یا بخشی از قرارداد را به غیر واگذار نماید در هر حال مسئولیت كارهای انجام شده توسط گروههای كاری جذب و بكار  گمارده  شده توسط پیمانكار بصورت كلی و جزئی و موردی به عهده پیمانكار می باشد.

ن- اینجانب  .............................................. فرزند  .............................به عنوان پیمانكار و دستور دهنده به عوامل اجرائی كلیه متن قرارداد را خوانده و مفهوم و معنی تمامی مفاد پیمان به اینجانب تفهیم شده استو با علم و آگاهی به تعهدای پیمانكار و آگاهی كامل از آئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان ، كارگاهها و كارگاههای ساختمانی و آگاهی كامل به كار با ابزار دستی ، صنعتی و جوشكاری و تجربه و تخصصی كه در انجام كار دارم نسبت به امضاء آن اقدام می نمایم و با توجه به مواد مشروحه فوق و با وقوف كامل به قوانین و مقررات و تعهدات مترتب بر آن ، اینجانب به عنوان پیمانكار متعهد می شوم هرگاه كارگران تحت امر اینجانب دچار حادثه گردند كه منجر به صدور رای از طرف دادگاه های ذیصلاح یا سازمان تامین اجتماعی گردد حتی اگر به موجب رای صادره متهم و محكوم سرپرست كارگاه ( كارفرما ) باشد چون مسئول اجرای كار و دستور دهنده اینجانب می باشم و اضافه هزینه قبول شرایط فوق الذكر را در قیمتها منظور نموده ام لذا كلیه مبالغ تعیین شده بابت دیه و خسارت و مستمری از هر جهت و هر بابت به عهده اینجانب بوده و كار فرما مجاز است و می تواند نسبت به كسر و پرداخت مبالغ دیه و خسارت و مستمری از محل مطالبات و یا سپرده حسن انجام كار ویا سایر اسناد تضمین اینجانب اقدام نماید.

 ماده ده - جریمه تاخیر

در پایان کار در صورتیکه مدت انجام کار بیش از مدت اولیه قرارداد به علاوه مدتهای تمدید شده باشد کارفرما با رعایت مواد شرایط عمومی پیمان و پس از رسیدگی به تاخیرات به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز مبلغ  .................  ریال محاسبه و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور و به هر طریق که کارفرما صلاح بداند از پیمانکار وصول خواهد نمود .

 ماده یازده -  تضمین

1-9. پیمانکار مرغوبیت قطعات سند بلاست ورنگ شده ی مورد نیاز این قرارداد را برای مدت 6 ماه شمسی از تاریخ تحویل موقت تضمین می نماید.

2-9. در صورت اعلام کتبی نماینده کارفرما مبنی بر عدم مرغوبیت عملیات سند بلاست ورنگ ، پیمانکار متعهد است نسبت به اصلاح مورد مذکوراقدامات لازم را به عمل آورد.

 ماده دوازده –  نسخ قرارداد

 این قرارداد در دوازده ماده ، دو تبصره و در سه نسخه متحد المتن تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و هر یک از نسخ حکم واحد را دارد.
طبقه بندی: چند نمونه قرارداد سوله و سازه فلزی،
[ شنبه 10 فروردین 1392 ] [ 03:27 ب.ظ ] [ سجادی ]

نقشه سوله وسازه های فلزی و نقشه جرثقیل سقفی ودروازه ای،نقشه مخازن وپل

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ شخصی بوده و به منظور آشنایی کاربران با انواع سازه های فلزی راه اندازی شده است.
آدرس دیگر وبلاگ
www.saze2fa.ir
مشاوره و پاسخ دهی به سوالات شما باعث دلگرمی ماست. saze2fa@yahoo.com
شماره تماس 09154819200 سجادی

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد
ارائه خدمات به:

عمران سازه

تیرچه امیر

کارخانه سیمان مشهد

سپهر سازه توس

کیا گستر مشهد

فرناد بتن

سازه گستر

پایانه بار استقلال بینالود

نیک آوران خراسان

سازه سرا کاشان

شهرداری لامرد

نیروگاه گازی فردوسی مشهد

راه آهن مشهد

نیروی زمینی ارتش

اکسیژن ملائکه مشهد

کیمیا تحقیق پارس

تاژه صنعت سبزوار

تاژه صنعت اشتهارد